A-A+

win 10 激活方法+WIN 10激活密钥码

2016年02月12日 18:01 学习笔记 暂无评论 共2436字 (阅读4,461 views次)

【注意:此文章为博主原创文章!转载需注意,请带原文链接,至少也要是txt格式!】


slmgr.vbs /upk
slmgr /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
slmgr /skms 110.noip.me
slmgr /ato

上面总共是4步。
第一步表示卸载原有激活码。
第二部表示输入密钥。 上面的密钥是企业版的。
第三部表示激活服务器认证。
第四部查看是否激活成功。

Win+R===>输入 slmgr.vbs -dlv 显示:最为详尽的激活信息,包括:激活ID、安装ID、激活截止日期
Win+R===>输入 slmgr.vbs -dli 显示:操作系统版本、部分产品密钥、许可证状态
Win+R===>输入 slmgr.vbs -xpr 显示:是否彻底激活

slmgr /ipk VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
这个密钥是专业版的。

slmgr.vbs /upk

slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

slmgr /skms 3rss.vicp.net:20439

slmgr /ato

上面的也是专业版本的

 

 

 

下面是本人手机的win10密钥:

:: Windows 10 Professional
set _key=W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

 

:: Windows 10 Professional N
set _key=MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9

 

:: Windows 10 Enterprise
set _key=NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

 

:: Windows 10 Enterprise N
set _key=DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

 

:: Windows 10 Education
set _key=NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2

 

:: Windows 10 Education N
set _key=2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ

 

:: Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
set _key=WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9

 

:: Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N
set _key=2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

 

:: Windows 10 Home
set _key=TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

 

:: Windows 10 Home N
set _key=3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM

 

:: Windows 10 Home Single Language
set _key=7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH

 

:: Windows 10 Home Country Specific
set _key=PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR

 

WIN office 2010 激活码 激活密钥---------------------------

:: Office 2010 Professional Plus
set _key=VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB

 

:: Office 2010 Standard
set _key=V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM

 

:: Office 2010 Starter Retail
set _key=VXHHB-W7HBD-7M342-RJ7P8-CHBD6

 

:: Access 2010
set _key=V7Y44-9T38C-R2VJK-666HK-T7DDX

 

:: Excel 2010
set _key=H62QG-HXVKF-PP4HP-66KMR-CW9BM

 

:: SharePoint Workspace 2010 (Groove)
set _key=QYYW6-QP4CB-MBV6G-HYMCJ-4T3J4

 

:: SharePoint Designer 2010 Retail
set _key=H48K6-FB4Y6-P83GH-9J7XG-HDKKX

 

:: InfoPath 2010
set _key=K96W8-67RPQ-62T9Y-J8FQJ-BT37T

 

:: OneNote 2010
set _key=Q4Y4M-RHWJM-PY37F-MTKWH-D3XHX

 

:: Outlook 2010
set _key=7YDC2-CWM8M-RRTJC-8MDVC-X3DWQ

 

:: PowerPoint 2010
set _key=RC8FX-88JRY-3PF7C-X8P67-P4VTT

 

:: Project 2010 Professional
set _key=YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6

 

:: Project 2010 Standard
set _key=4HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB

 

:: Publisher 2010
set _key=BFK7F-9MYHM-V68C7-DRQ66-83YTP

 

:: Word 2010
set _key=HVHB3-C6FV7-KQX9W-YQG79-CRY7T

 

:: Visio 2010 Premium
set _key=D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ

 

:: Visio 2010 Professional
set _key=7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP

 

:: Visio 2010 Standard
set _key=767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ

 

:: Office 2010 Home and Business
set _key=D6QFG-VBYP2-XQHM7-J97RH-VVRCK

 

:: Office 2010 Mondo
set _key=YBJTT-JG6MD-V9Q7P-DBKXJ-38W9R

 

:: Office 2010 Mondo
set _key=7TC2V-WXF6P-TD7RT-BQRXR-B8K32

布施恩德可便相知重

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

×

给我留言